مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی متوسطه اول مدارس متوسطه 98-1397 چگونگی تنظیم و دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی متوسطه اول 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی متوسطه اول چیست ؟ طرح تعالی متوسطه اول عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان J Nurs Edu-v4n1p49-fa-1

دکتر حسن ناوی پور، استادیار گروه پرستاری دانشگاه تربیت مدرس دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر مجتبی ویسمرادی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه J Nurs Edu-v2n2p56-fa-1

تاریخ دریافت: 8/3/1392 تاریخ پذیرش: 26/5/1392 مقدمه امروزه تحقیقات نشان داده است، علـت بسـیاری ازبیماریهـای مـزمن سـبک زنـدگی و رفتارهـای انسـانیمی باشد. لذا انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سـلامت یکـی ازبهترین راههایی است که مردم، می ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان J Nurs Edu-v2n2p48-fa-1

کلید واژه ها: آموزش مبتنی بر رایانه، اصول تغذیه با شیر مادر، دانشجویان پرستاری، رضایت تاریخ دریافت: 8/3/1392 تاریخ پذیرش: 26/5/1392 مقدمه باید اذعان کرد که آموزش پایه و اساسی است کـهفرهنگ، دانش و فناوری ادامه مطلب…

By 92, ago